Tính Năng

[ Tính năng ] Trống khải hoàn ( 5/2)

 

Trống khải hoàn :

Lưu ý : Thời gian bắt đầu bán trống khải hoàn 19h 5/2

Điều kiện và thời gian:
 • Đối tượng sử dụng: Bang chủ & Trưởng Lão của các Bang Hội.
 • Điều kiện nhận kinh nghiệm: Đẳng cấp từ 80 trở lên.
 • Thời gian sử dụng Trống Khải Hoàn: Bất cứ thời điểm nào trong ngày, tùy bang chủ và trưởng lão quyết định
 • Thời gian sử dụng : 19h -> 23h hàng ngày
NPC và vật phẩm liên quan:
Tên NPC/Vật phẩm
Hình ảnh
Ghi chú
Hàng Rong
 • Vị trí: Bao gồm 7 NPC Hàng Rong ở 7 thành thị
 • Chức năng: Cho phép Bang chủ hoặc Trưởng lão của các bang hội đổi lấy Trống Khải Hoàn.
Trống Khải Hoàn
 • Nguồn gốc: Đổi ở NPC Hàng Rong.
 • Nguyên liệu cần để đổi:  1000 vạn lượng hoặc 10 KNB
 • Tính chất: Không được ném ra, xếp chồng, giao dịch, bày bán. Không bị rơi ra do bị chết khi mang PK. 
 • Giới hạn:
  + Chỉ Bang chủ hoặc Trưởng lão của các bang hội mới có thể đổi Trống Khải Hoàn tại NPC Hàng Rong
  + Chỉ Bang chủ hoặc Trưởng lão của các bang hội mới có thể sử dụng Trống Khải Hoàn.
  + Mỗi bang hội chỉ được sử dụng 1 vật phẩm/ngày.
  - Hạn sử dụng: 60 phút tính từ lúc nhận
Hướng dẫn tham gia:
 • Bang Chủ hoặc Trưởng Lão sử dụng Trống Khải Hoàn vào thời gian nêu trên (Chỉ sử dụng tại tất cả các bản đồ phi chiến đấu).
 • Trống tồn tại 30 phút kể từ lúc triệu hồi.
 • Chỉ thành viên của Bang hội (đạt cấp 80 trở lên) triệu hồi trống mới nhận được điểm kinh nghiệm.
 • Tùy theo số lượng thành viên cấp 80 trở lên đứng xung quanh Trống Khải Hoàn, mỗi 10 giây các thành viên Bang hội đứng gần trống nhận từ 50.000 - 300.000 điểm kinh nghiệm (không cộng dồn)
 • Mỗi nhân vật chỉ nhận được Exp tối đa 120 lần/ngày

Chưởng quản kính bút