Tính Năng

[ S1 + S2 ] Cập nhập tính năng Vận Tiêu Bang Hội

 Địa điểm tại : Trung tâm map đấu trường sinh tử


Thời gian nhận tiêu : 12h->12h30 và 19h->19h30

Lưu ý : Chỉ các bang chủ mới có thể Tiếp nhận nhiệm vụ nhận tiêu sau khi nhận xong nhiệm vụ bang chủ se được biến thành Xe tiêu mang tới Đại Doanh để hoàn thành nhiệm vụ ( Nv sẽ được buff kháng và máu + Giảm tốc độ di chuyển )Có 3 loại tiêu : 

+ Tiêu tiểu : 50 Tiền đồng hoàn thành tiêu nhận về 600 vạn lượng

+ Tiêu trung : 100 Tiền đồng hoàn thành tiêu nhận về 1200 vạn lượng

+ Tiêu đại : 150 Tiền đồng hoàn thành nhận về 2000 vạn lượng

Hướng dẫn : sau khi bang chủ tiếp nhận tiêu các bang chủ hãy dẫn tiêu tới "Đại Doanh" giao cho ông chủ "Long Môn Tiêu Cục" để hoàn thành


.

Hướng dẫn cướp tiêu : Nhân vật nào sau khi tiêu giệt được xe tiêu lập tức sẽ biến thành xe tiêu và có thể tiếp tục vận tiêu mang tới đích và hoàn thành nhiệm vụ

Lưu ý : 10 phút có thể nhận Vận tiêu bang 1 lần nếu 1 bang đã nhận rồi bang sau 10 phút có thể nhận tiếp bang nào nhanh tay hơn sẽ nhận được nhiệm vụChưởng quản kính bút