Tính Năng

[ S1 + S2 ] Ra mắt chức năng đổi trang bị HKMP

 NPC : Thợ rèn thần bí Lâm An

- Sử dụng 50 Kim nguyên bảo + 1 Trang bị HKMP đẻ đổi 1 trang bị HKMP ngẫu nhiên

- Lưu ý : Đặt trang bị HKMP vào Giao diện đổi trang bị và cầm theo 50 KNB ở hành trangChưởng quản kính bút