Tính Năng

[ S1 + S2 ] Ra mắt tính năng trùng luyện trang bị

 

Update tính năng trùng luyện trang bị HKMP :

- NPC Trùng luyện cô nương tại map TK
Hướng dẫn : Sử dụng 80 KNB để trùng luyện 1 trang bị HKMP sang Option khác.

Ví dụ : Đặt 1 nón thiếu lâm vào ô trùng luyện và 80 KNb ngoài hành trang trùng luyện xong sẽ nhận lại 1 nón thiếu lâm và otp random.Chưởng quản kính bút