Tính Năng

[ S1 + S2 ] Cập nhập chế tạo Phi Phong

 


Hướng dẫn chế tạo :

Phi Phong Cấp 1 + 2 Hoàng Tu Phục Tinh Thach ( Vật phẩm nhận được từ Sự kiện 30 tháng 4 ) + 5000 Vạn => Phi Phong 2

Phi Phong Cấp 2 + 3 Hoàng Tu Phục Tinh Thach ( Vật phẩm nhận được từ Sự kiện 30 tháng 4 )  + 5000 Vạn => Phi Phong 3

Phi Phong Cấp 3 + 4 Hoàng Tu Phục Tinh Thach ( Vật phẩm nhận được từ Sự kiện 30 tháng 4 )  + 5000 Vạn => Phi Phong 4

Phi Phong Cấp 4 + 5 Hoàng Tu Phục Tinh Thach ( Vật phẩm nhận được từ Sự kiện 30 tháng 4 )  + 5000 Vạn => Phi Phong 5

Phi Phong Cấp 5 + 6 Hoàng Tu Phục Tinh Thach ( Vật phẩm nhận được từ Sự kiện 30 tháng 4 )  + 5000 Vạn => Phi Phong 6

Phi Phong Cấp 6 + 7 Hoàng Tu Phục Tinh Thach ( Vật phẩm nhận được từ Sự kiện 30 tháng 4 )  + 5000 Vạn => Phi Phong 7

Phi Phong Cấp 7 + 8 Hoàng Tu Phục Tinh Thach ( Vật phẩm nhận được từ Sự kiện 30 tháng 4 )  + 5000 Vạn => Phi Phong 8

Chưởng quản kính bút