Tính Năng

[ S4 ] An bang lệnh

An bang lệnh


An bang lệnh nhận được khi sử dụng chiếc mũ chiến sĩ


                                                                     
Sử dụng 100 an bang lệnh + 1000 vạn lượng mang tới thợ rèn thần bí để đổi 1 trang bị an bang ngẫu nhiên

Chưởng quản kính bút