Tính Năng

[ S4 ] Cây hoàng kim Phong lăng độ

Cây Hoàng kim sẽ xuất hiện tại Bến thuyền 1 Phong lăng độ khung giờ 22h

Thời gian xuất hiện : 22h10 + 22h20 + 22h30

Địa điểm xuất hiện : Bên thuyền 1

Phần thưởng : 5.000.000 EXP + 50 Tiền đồng + Huyền tinh + Phúc duyên + 10 Hộp quà đỏ + Trang bị xanhChưởng quản kính bút