Tính Năng

[ S4 ] Hệ Thống Danh Hiệu VIP

Hệ thống vip sẽ được tính bằng số Kim nguyên bảo bạn đã rút

vip1 = 100 Kim nguyên bảo
vip2 = 200 Kim nguyên bảo
vip3 = 300 Kim nguyên bảo
vip4 = 500 Kim nguyên bảo
vip5 = 800 Kim nguyên bảo
vip6 = 1200 Kim nguyên bảo
vip7 = 2000 Kim nguyên bảo
vip8 = 3000 Kim nguyên bảo
vip9 = 4500 Kim nguyên bảo
vip10 = 6000 Kim nguyên bảo

Lưu ý : hệ thống vip sẽ không tặng vật phẩm hay tăng chỉ số gì chỉ có danh hiệu các bạn cần nhắc khi nạp tiềnChưởng quản kính bút