Tính Năng

[ S4 ] Lộ trình máy chủ s4 Tình Huynh Đệ

 Lộ trình hoạt động và thời gian hoạt động máy chủ S4 Tình huynh đệ

Thông tin các hoạt động

Cây Hoàng kim Phong Lăng Độ :

Dã tẩu :Tống kim :
Boss sát thủ :

Quả huy hoàng :


Vượt ải :
Phong lăng độ :


Boss Tiểu Hoàng kim :

Boss đại hoàng kim :


Đua ngựa 4 mùa :


Loạn chiến :

Phong hòa liên thành :

Trống khải hoàn :

Liên đấu :

Chưởng quản kính bút