Tính Năng

[ S4 ] Cập nhập tính năng nâng cấp Phi vân , Bôn tiêu thần mã

 
NPC Chế tạo : Thẩm câu

Hướng dẫn chế tạo :

Nâng cấp phi vân cần :

- 1 Chiếu dạ
- 50 Mã bài nâng cấp ngựa

Tỉ lệ thành công 30% - thất bại sẽ mất 50 mã bài

Nâng cấp bôn tiêu cần :

- 1 Phi vân
- 100 mã bài nâng cấp ngựa

Tỉ lệ thành công 20% - thất bại sẽ mất 100 mã bài

Chưởng quản kính bút