Tính Năng

[ S4 ] Thiên sơn tuyết liên

 


Cập nhập vật phẩm : Thiên sơn tuyết liên

Giá : 600 Xu tại kỳ trân các

Phần thưởng :

- Nhân vật dưới level 87 có thể đạt level 87

- 100 vạn lượng

- 3 Thủy tinh

- 10 Huyền tinh cấp 3

- 10 bình phúc duyên đại

- 1 chiếu dạ


Chưởng quản kính bút